Award
นโยบายด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Policy)
เนื่องด้วย บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร FSSC 22000 รวมถึง GHP (Good Hygiene Practice) และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) เพื่อป้องกันอันตรายทางอาหารที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งกระบวนการผลิตเบียร์รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของสินค้าแก่ผู้บริโภค จึงกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของอาหาร เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังนี้

• ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และปลอดภัย โดยมุ่งเน้นเรื่องการดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานการผลิตที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
• ดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนด
• ส่งเสริมให้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยของอาหาร เพื่อให้มีการวัดผลการแก้ไขป้องกัน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
• ส่งเสริมให้มีการสื่อสารด้านความปลอดภัยของอาหารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ
Award
นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy)
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ซี่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ Smart Workplace โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ภายใต้หลักการดำเนินงานของ ISO 14001 และ ECO Factory เพื่อให้เกิดความเกื้อกูลกันกับสังคมโดยรอบ
Award
ISO 14001 : 2015
ระบบมาตรฐานสากลสำหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรอย่างความยั่งยืน
Award
ISO 9001 : 2008
ระบบมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก เป็นระบบที่ใช้ในการประกันคุณภาพและการบริหารกระบวนการต่างๆ ในองค์กรของผู้ส่งมอบ ผู้ผลิต หรือ ผู้ให้บริการ
Award
เกียรติบัตรสถานประกอบการ
"โครงการโรงงานสีเขียว"
โรงงานที่ยืดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการอนุรักษ์พลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
Award
เกียรติบัตรสถานประกอบการ
"โครงงานธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม"
สถานประกอบการที่มุ่งมั่น และคำนึงถึงการจัดการด้านมลภาวะอย่างถูกต้องตามกฏหมาย มีการจัดการเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และจัดสรรการใช้ทรัพยากรร่วมกับชุมชนอย่างเหมาะสม มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น และ ตอบสนองข้อร้องเรียน และรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นธรรม
Award
ISO22000 : 2005
ระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร ระบบสากลที่พัฒนาโดย Codex ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดการระบบอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพด้านความปลอดภัยอื่นๆ ได้แก่ GMP,HACCP,BRC,IFS,SQF และ ISO 9001
Award
GMP
ระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และมั่นใจต่อผู้บริโภต ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย
Award
HACCP
มาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตราย ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร โดยมีกระบวนการดำเนินงานเชิงวิทยาศาสตร์ คือมีการศึกษาถึงอันตราย หาทางป้องกันไว้ล่วงหน้า รวมทั้งมีการควบคุมเฝ้าระวังมาตรการป้องกันที่กำหนดขึ้นนั้นให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา
Award
เกียรติบัตรสถานประกอบการ
"ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบความร้อน"
สถานประกอบการที่ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงและมีการใช้งานในระบบความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผล
ประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม
Award
เกียรติบัตรสถานประกอบการ
"โครงการโรงงานสีขาว"
โรงงานที่มีความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในพิษภัยยาเสพติด และสร้างสุขภาวะที่ดีในการทำงานให้กับพนักงาน
Award
รางวัลสถานประกอบกิจการ
ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน
สถานประกอบการที่กำหนดนโยบายอย่างชัดเจนในการลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มีการอบรมให้ความรู้ และจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และข้อคิดเห็นเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
Award
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สถานประกอบกิจการที่มีนโยบาย และแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างชัดเจน มีการจัดอบรม และจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม