Career at Singha
Beverage
We are giving priority to personal abilities and teamwork leading to mutual success among employees and organizations.
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
นักวิทยาศาสตร์ (วัสดุและบรรจุภัณฑ์)
รับสมัครถึงวันที่31 October 2562
จำนวน1 อัตรา
1.ดำเนินการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในระบบควบคุมคุณภาพ
2.ดูแลเครื่องมือและการสอบเทียบเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบบรรจุภัณฑ์
3.จัดทำรายงานบันทึกคุณภาพของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ สรุปผลการตรวจสอบประจำวัน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
4.วิเคราะห์ผลตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อคุณภาพบรรจุภัณฑ์ หาวิธีแก้ไขปรับปรุง และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
5.จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของบรรจุภัณฑ์ (Specification) ปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
APPLY NOW
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
รับสมัครถึงวันที่31 August 2562
จำนวน1 อัตรา
1. ดำเนินการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในระบบควบคุมคุณภาพ
2. ดูแลเครื่องมือ และการสอบเทียบเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบบรรจุภัณฑ์
3. จัดทำรายงานบันทึกคุณภาพของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ สรุปผลการตรวจสอบประจำวัน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
4. วิเคราะห์ผล ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อคุณภาพบรรจุภัณฑ์ หาวิธีการแก้ไขปรับปรุง และป้องกันมิให้เกิดซ้ำ
5. จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของบรรจุภัณฑ์(Specification),ปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย และถูกต้องตามหลักการใช้งาน
6. ตรวจเยี่ยมผู้ขาย และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขายเพื่อพัฒนาศักยภาพร่วมกัน
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
APPLY NOW