Career at Singha
Beverage
We are giving priority to personal abilities and teamwork leading to mutual success among employees and organizations.
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
วิศวกรไฟฟ้าควบคุม
รับสมัครถึงวันที่31 May 2562
จำนวน1 อัตรา
1.ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงระบบ Automation กระบวนการผลิต
2.วิเคราะห์สาเหตุและค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้าน Automation กระบวนการผลิตที่เกิดขึ้น
3.ควบคุมโครงการติดตั้งด้านวิศวกรรมไฟฟ้าควบคุมในโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
4.ควบคุมโครงการติดตั้งด้านวิศวกรรมไฟฟ้าควบคุมในโรงงานให้การติดตั้งเป็นไปถูกต้องตามมาตรฐาน
5.สนับสนุน งานระบบควบคุมกระบวนการผลิตและระบบ Automation ของบริษัท
6.สนับสนุน งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในส่วนของระบบ Automation
7.สนับสนุน งานวางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรเชิงป้องกันประจำปีในกระบวนการผลิต
APPLY NOW