ประวัติองค์กร
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จํากัด
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
เป็นบริษัทฯ ในกลุ่ม บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตั้งอยู่ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม บนพื้นที่ 414 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท ดำเนินการประกอบธุรกิจการผลิตเครื่องดื่ม ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราลีโอ ปัจจุบันโรงงานมีกำลังการผลิต 925 ล้านลิตรต่อปี โดยเริ่มต้มเบียร์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 และจำหน่ายอย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552
เนื้อที่ของโรงงาน สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
414ไร่ 2งาน19ตารางวา
กำลังการผลิตสูงสุด
925ล้านลิตร / ปี
นโยบายบริษัท
เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
นโยบายสิ่งแวดล้อม
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด ตระหนักถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเสมอมา จึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ยึดมั่นตามข้อกำหนดกฎหมายในการดำเนินธุรกิจ มุ่งเน้นในการป้องกัน ควบคุมและลดปัญหามลภาวะ ภายใต้หลัก ลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ และลดของเสียที่จะนำกำจัด เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขององค์กร ชุมชนรอบข้าง ด้วยการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • การรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานในองค์กร
  • ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดมลภาวะในทุกขั้นตอนการผลิต รวมถึงการจัดการกากอุตสาหกรรม
  • ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้การสนับสนุนทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณ
  • ส่งเสริมและปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการ ควบคู่ไปกับจริยธรรมและคุณธรรม โดยจัดให้มีการทบทวน ปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง