บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ดำเนินการผลิตด้วย
“เครื่องจักรทันสมัย”
เข้าชม
เข้าชม
คลิกเพื่อเข้าชม
ประวัติองค์กร
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จํากัด
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
เป็นบริษัทฯ ในกลุ่ม บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตั้งอยู่ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม บนพื้นที่ 414 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท ดำเนินการประกอบธุรกิจการผลิตเครื่องดื่ม ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราสิงห์และตราลีโอ ปัจจุบันโรงงานมีกำลังการผลิต 960 ล้านลิตรต่อปี โดยเริ่มต้มเบียร์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 และจำหน่ายอย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552
เนื้อที่ของโรงงาน สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
414ไร่ 2งาน19ตารางวา
กำลังการผลิตสูงสุด
960ล้านลิตร / ปี
นโยบายบริษัท
เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
นโยบายด้านความปลอดภัยของอาหาร
เนื่องด้วย บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร FSSC 22000 รวมถึง GHP (Good Hygiene Practice) และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)เพื่อป้องกันอันตรายทางอาหารที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งกระบวนการผลิตเบียร์รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของสินค้าแก่ผู้บริโภค จึงกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของอาหาร เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังนี้
 • ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และปลอดภัย โดยมุ่งเน้นเรื่องการดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานการผลิตที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
 • ดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนด
 • ส่งเสริมให้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยของอาหาร เพื่อให้มีการวัดผลการแก้ไขป้องกัน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริมให้มีการสื่อสารด้านความปลอดภัยของอาหารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ


นโยบายสิ่งแวดล้อม
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อม ซี่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ Smart Workplace โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ภายใต้หลักการดำเนินงานของ ISO 14001 และ ECO Factory เพื่อให้เกิดความเกื้อกูลกันกับสังคมโดยรอบบริษัทฯ โดยกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้
 • ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม และป้องกันการเกิดมลพิษ
 • ส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • ส่งเสริมให้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการวัดผล แก้ไขป้องกัน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริมให้มีการใช้วัตถุดิบ และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมให้มีการลดการใช้สารเคมีอันตรายและใช้สารทดแทนหรือสารที่เป็นอันตรายน้อยกว่าในโรงงาน
 • ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งเสริมให้มีการสื่อสารการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ