รางวัล
GHPs
ระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นใจต่อผู้บริโภค ซึ่งครอบคลุมทั้งสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร กระบวนการผลิตที่ดี
มีความปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย
รางวัล
HACCP
ระบบบริหารที่กำหนดให้มีการวิเคราะห์ และระบุอันตรายของอาหาร ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร โดยมีกระบวนการดำเนินการศึกษาถึงอันตราย การกำหนดแนวทางป้องกัน รวมทั้งกำหนดให้มีการควบคุมเฝ้าระวังมาตรการป้องกันที่กำหนดขึ้นนั้นให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา
รางวัล
ISO 22000 : 2018
ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร เพื่อเป็นการจัดการระบบความปลอดภัยของอาหารในห่วงโซ่อาหาร
เพื่อมุ่งสู่การทำให้อาหารมีความปลอดภัยสำหรับทุกๆ ช่วงของห่วงโซ่อาหารไปจนถึงผู้บริโภค
รางวัล
ISO 14001 : 2015 [ NAC ]
ระบบมาตรฐานสากลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนช่วยในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รางวัล
ISO 14001 : 2015
ระบบมาตรฐานสากลสำหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรอย่างความยั่งยืน
รางวัล
ISO 14001 : 2015 [ UKAS ]
ระบบมาตรฐานสากลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนช่วยในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รางวัล
เกียรติบัตรสถานประกอบการ
"โครงการโรงงานสีเขียว"
โรงงานที่ยืดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการอนุรักษ์พลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
รางวัล
FSSC 22000 Version 5.1
ระบบมาตรฐานรับรองความปลอดภัยอาหารสำหรับการผลิตอาหารครอบคลุมห่วงโซ่อาหารทั้งหมด โดยมีพื้นฐานมาจากมาตรฐานที่ได้รับยอมรับจากทั่วโลก คือ มาตรฐาน ISO 22000
รางวัล
เกียรติบัตรสถานประกอบการ
"โครงงานธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม"
สถานประกอบการที่มุ่งมั่น และคำนึงถึงการจัดการด้านมลภาวะอย่างถูกต้องตามกฏหมาย มีการจัดการเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และจัดสรรการใช้ทรัพยากรร่วมกับชุมชนอย่างเหมาะสม มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น และ ตอบสนองข้อร้องเรียน และรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นธรรม
รางวัล
ISO 9001 : 2015
ระบบมาตรฐานสากลในการบริหารคุณภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถบริหาร และจัดการกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า และบริการให้มีคุณภาพสม่ำเสมอตรงตามความต้องการของลูกค้า และส่งมอบให้กับลูกค้าทันเวลา
รางวัล
เกียรติบัตรสถานประกอบการ
"ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบความร้อน"
สถานประกอบการที่ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงและมีการใช้งานในระบบความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผล
ประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม
รางวัล
เกียรติบัตรสถานประกอบการ
"โครงการโรงงานสีขาว"
โรงงานที่มีความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในพิษภัยยาเสพติด และสร้างสุขภาวะที่ดีในการทำงานให้กับพนักงาน
รางวัล
รางวัลสถานประกอบกิจการ
ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน
สถานประกอบการที่กำหนดนโยบายอย่างชัดเจนในการลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มีการอบรมให้ความรู้ และจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และข้อคิดเห็นเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
รางวัล
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สถานประกอบกิจการที่มีนโยบาย และแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างชัดเจน มีการจัดอบรม และจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม