รางวัล
เกียรติบัตรสถานประกอบการ
"โครงงานธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม"
สถานประกอบการที่มุ่งมั่น และคำนึงถึงการจัดการด้านมลภาวะอย่างถูกต้องตามกฏหมาย มีการจัดการเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และจัดสรรการใช้ทรัพยากรร่วมกับชุมชนอย่างเหมาะสม มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น และ ตอบสนองข้อร้องเรียน และรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นธรรม
รางวัล
เกียรติบัตรสถานประกอบการ
"โครงการโรงงานสีเขียว"
โรงงานที่ยืดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการอนุรักษ์พลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
รางวัล
เกียรติบัตรสถานประกอบการ
"โครงการโรงงานสีขาว"
โรงงานที่มีความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในพิษภัยยาเสพติด และสร้างสุขภาวะที่ดีในการทำงานให้กับพนักงาน
รางวัล
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สถานประกอบกิจการที่มีนโยบาย และแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างชัดเจน มีการจัดอบรม และจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม
รางวัล
รางวัลสถานประกอบกิจการ
ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน
สถานประกอบการที่กำหนดนโยบายอย่างชัดเจนในการลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มีการอบรมให้ความรู้ และจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และข้อคิดเห็นเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
รางวัล
ISO 9001 : 2008
ระบบมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก เป็นระบบที่ใช้ในการประกันคุณภาพและการบริหารกระบวนการต่างๆ ในองค์กรของผู้ส่งมอบ ผู้ผลิต หรือ ผู้ให้บริการ
รางวัล
ISO22000 : 2005
ระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร ระบบสากลที่พัฒนาโดย Codex ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดการระบบอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพด้านความปลอดภัยอื่นๆ ได้แก่ GMP,HACCP,BRC,IFS,SQF และ ISO 9001
รางวัล
GMP
ระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และมั่นใจต่อผู้บริโภต ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย
รางวัล
HACCP
มาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตราย ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร โดยมีกระบวนการดำเนินงานเชิงวิทยาศาสตร์ คือมีการศึกษาถึงอันตราย หาทางป้องกันไว้ล่วงหน้า รวมทั้งมีการควบคุมเฝ้าระวังมาตรการป้องกันที่กำหนดขึ้นนั้นให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา
รางวัล
ISO 14001 : 2015
ระบบมาตรฐานสากลสำหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรอย่างความยั่งยืน