ร่วมงานกับสิงห์
เบเวอเรช
เราให้ความสำคัญกับความสามารถส่วนบุคคล และการทำงานเป็นทีม อันนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ของพนักงานและองค์กร
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
วิศวกรอุตสาหการ (ประจำที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม)
รับสมัครถึงวันที่30 พฤศจิกายน 2562
จำนวน1 อัตรา
1. งานควบคุม โครงการติดตั้งด้านวิศวกรรมต่างๆ ในสายการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานด้านการผลิต
3. วิเคราะห์สาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาระบบงานต่าง
4. ตรวจสอบ บันทึก และรวบรวมปัญหาของเครื่องจักรต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ OEE พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สมัครงาน
นักวิทยาศาสตร์ (วัสดุและบรรจุภัณฑ์)
รับสมัครถึงวันที่31 ตุลาคม 2562
จำนวน1 อัตรา
1.ดำเนินการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในระบบควบคุมคุณภาพ
2.ดูแลเครื่องมือและการสอบเทียบเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบบรรจุภัณฑ์
3.จัดทำรายงานบันทึกคุณภาพของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ สรุปผลการตรวจสอบประจำวัน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
4.วิเคราะห์ผลตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อคุณภาพบรรจุภัณฑ์ หาวิธีแก้ไขปรับปรุง และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
5.จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของบรรจุภัณฑ์ (Specification) ปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สมัครงาน