ร่วมงานกับสิงห์
เบเวอเรช
เราให้ความสำคัญกับความสามารถส่วนบุคคล และการทำงานเป็นทีม อันนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ของพนักงานและองค์กร
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
Progess Engineer
รับสมัครถึงวันที่30 เมษายน 2563
จำนวน1 อัตรา
-รักษา ปรับปรุง และพัฒนาระบบการทำงานแบบ Dynamic Management ให้ดีขึ้น
-จัดการฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจระบบ Dynamic Management รวมทั้งระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
-ทำการโค้ชพนักงานและหัวหน้างานผู้เกี่ยวข้องกับ Dynamic Management
-นำเครื่องมือ LEAN มาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบและได้มาตรฐาน
สมัครงาน