ร่วมงานกับสิงห์
เบเวอเรช
เราให้ความสำคัญกับความสามารถส่วนบุคคล และการทำงานเป็นทีม อันนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ของพนักงานและองค์กร
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
วิศวกรไฟฟ้าควบคุม
รับสมัครถึงวันที่31 พฤษภาคม 2562
จำนวน1 อัตรา
1.ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงระบบ Automation กระบวนการผลิต
2.วิเคราะห์สาเหตุและค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้าน Automation กระบวนการผลิตที่เกิดขึ้น
3.ควบคุมโครงการติดตั้งด้านวิศวกรรมไฟฟ้าควบคุมในโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
4.ควบคุมโครงการติดตั้งด้านวิศวกรรมไฟฟ้าควบคุมในโรงงานให้การติดตั้งเป็นไปถูกต้องตามมาตรฐาน
5.สนับสนุน งานระบบควบคุมกระบวนการผลิตและระบบ Automation ของบริษัท
6.สนับสนุน งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในส่วนของระบบ Automation
7.สนับสนุน งานวางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรเชิงป้องกันประจำปีในกระบวนการผลิต
สมัครงาน