ร่วมงานกับสิงห์
เบเวอเรช
เราให้ความสำคัญกับความสามารถส่วนบุคคล และการทำงานเป็นทีม อันนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ของพนักงานและองค์กร
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (ประจำจ.นครปฐม)
รับสมัครถึงวันที่31 มกราคม 2563
จำนวน1 อัตรา
-วางแผนการตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ รวมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามและสรุปผลการตรวจติดตามรายงานต่อผู้บริหาร
-จัดทำ แก้ไข ยกเลิกและควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ
-ติดตามผลการแก้ไขและป้องกันประเด็นความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ที่เกิดจากการตรวจติดตามภายในและภายนอก
สมัครงาน
วิศวกรอุตสาหการ (ประจำที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม)
รับสมัครถึงวันที่30 พฤศจิกายน 2562
จำนวน1 อัตรา
1. งานควบคุม โครงการติดตั้งด้านวิศวกรรมต่างๆ ในสายการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานด้านการผลิต
3. วิเคราะห์สาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาระบบงานต่าง
4. ตรวจสอบ บันทึก และรวบรวมปัญหาของเครื่องจักรต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ OEE พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สมัครงาน