ร่วมงานกับสิงห์
เบเวอเรช
เราให้ความสำคัญกับความสามารถส่วนบุคคล และการทำงานเป็นทีม อันนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ของพนักงานและองค์กร
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
รับสมัครถึงวันที่31 สิงหาคม 2562
จำนวน1 อัตรา
1. ดำเนินการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในระบบควบคุมคุณภาพ
2. ดูแลเครื่องมือ และการสอบเทียบเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบบรรจุภัณฑ์
3. จัดทำรายงานบันทึกคุณภาพของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ สรุปผลการตรวจสอบประจำวัน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
4. วิเคราะห์ผล ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อคุณภาพบรรจุภัณฑ์ หาวิธีการแก้ไขปรับปรุง และป้องกันมิให้เกิดซ้ำ
5. จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของบรรจุภัณฑ์(Specification),ปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย และถูกต้องตามหลักการใช้งาน
6. ตรวจเยี่ยมผู้ขาย และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขายเพื่อพัฒนาศักยภาพร่วมกัน
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สมัครงาน