ร่วมงานกับสิงห์
เบเวอเรช
เราให้ความสำคัญกับความสามารถส่วนบุคคล และการทำงานเป็นทีม อันนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ของพนักงานและองค์กร
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
รับสมัครถึงวันที่31 มกราคม 2563
จำนวน1 อัตรา
• ติดต่อประสานงานเรื่องการเยี่ยมชมบริษัท
• เป็นผู้นำชม Plant tour
• งานบริการและต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม และดูงานของบริษัท
• งานดูแลการขาย Singha Shop
• พัฒนาและ Update website ของบริษัท
• ดูแลรับผิดชอบการเยี่ยมชม หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ(ประชาสัมพันธ์)
รับสมัครถึงวันที่29 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวน1 อัตรา
-ประสานงานเยี่ยมชมบริษัท
-ผู้นำชม Plant Tour
-งานบริการและต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมและดูงานของบริษัท
-งานดูแลการขาย Singha Shop
-พัฒนาและ Update Website ของบริษัท
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (ประจำจ.นครปฐม)
รับสมัครถึงวันที่31 มกราคม 2563
จำนวน1 อัตรา
-วางแผนการตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ รวมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามและสรุปผลการตรวจติดตามรายงานต่อผู้บริหาร
-จัดทำ แก้ไข ยกเลิกและควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ
-ติดตามผลการแก้ไขและป้องกันประเด็นความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ที่เกิดจากการตรวจติดตามภายในและภายนอก
สมัครงาน