ร่วมงานกับสิงห์
เบเวอเรช
เราให้ความสำคัญกับความสามารถส่วนบุคคล และการทำงานเป็นทีม อันนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ของพนักงานและองค์กร
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
วิศวกรไฟฟ้า (ประจำ จ.นครปฐม)
รับสมัครถึงวันที่31 มีนาคม 2562
จำนวน1 อัตรา
Duties & Responsibilities
 

1. วางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัด งานสอบเทียบ งานปรับเทียบเครื่องตรวจวัดระบบการตรวจวัดและควบคุมกระบวนการผลิต
5. สนับสนนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในส่วนของระบบ Automation
 

คุณสมบัติ

• อายุ 24 - 30 ปี

• ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี

• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

 

สมัครงาน